Domov 2018-04-20T15:48:41+00:00

ODVETNIŠKA PISARNA VELKAVRH

Pravno fakulteto v Ljubljani sem zaključila maja 2004 z zagovorom diplomske naloge »Protikorupcijska strategija v Republiki Sloveniji« z oceno »cum laude«. Delovne izkušnje sem si vse po zaključku študija pridobivala z delom v odvetniških pisarnah, in sicer najprej kot odvetniška pripravnica, nato sem marca 2009 uspešno opravila pravniški državni izpit in delo nadaljevala kot odvetniška kandidatka. Z vpisom v imenik odvetnikov marca 2011 sem pridobila pravico opravljati odvetniški poklic. Sprva sem se tako kot odvetnica zaposlila v odvetniški pisarni, z dnem 01.09.2015 pa uresničila dolgoletno željo in odprla samostojno odvetniško pisarno.

Z dosedanjim delom v odvetništvu sem si pridobila izkušnje in znanje na vseh temeljnih področjih prava. Domačim in tujim pravnim in fizičnim osebam tako nudim pravno svetovanje in zastopanje v njihovih pravni razmerjih na različnih področjih prava, in sicer tako izvensodno kot tudi pred sodišči in drugimi državnimi organi ter v okviru alternativnega reševanja sporov. Glede na potrebe strank sodelujem tudi s strokovnjaki na drugih področjih in tujimi odvetniki.

Pri svojem delu se redno izobražujem in strokovno usposabljam, saj se trudim strankam nuditi celovite pravne storitve. Na prvo mesto postavljam strokovnost, skrb za stranke in njihove interese ter osebni stik. Strankam skušam realno predstaviti njihov pravni položaj in zanje poiskati optimalno rešitev.

Odvetniške storitve zaračunavam v skladu z Odvetniško tarifo. Strankam, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o brezplačni pravni pomoči, lahko po predhodnem dogovoru nudim tudi pravno svetovanje in zastopanje po napotnici službe za brezplačno pravno pomoč pristojnega sodišča.

Za dodatne informacije me pokličite na telefonski številki 041 970 228 in 08 205 42 20 ali pošljite elektronsko pošto na naslov petra.velkavrh@siol.net.

PODROČJA DELA

POGODBENO PRAVO

Sestava vseh vrst civilno pravnih pogodb, pravno svetovanje in zastopanje glede nastanka, učinkov in prenehanja obveznosti, varstvo potrošnikov, zavarovanje terjatev.

STVARNO PRAVO, NEPRIMIČNINE

Sestava vseh vrst pogodb, pridobitev in prenehanje lastninske in drugih stvarnih pravic, priposestvovanje, motenje posesti, določitev nujne poti, ureditev meje, solastnina, skupna lastnina, oblikovanje etažne lastnine, služnosti, stvarno breme, stavbna pravica, zastavna pravica, stanovanjska razmerja, pregled pravnega stanja nepremičnin, varstvo stvarnih pravic.

DRUŽINSKO PRAVO

Razveza zakonske zveze, zaupanje v varstvo in vzgojo, preživljanje in stiki s skupnimi otroci, delitev skupnega premoženja, preživljanje zakonca po razvezi zakonske zveze, ugotavljanje in izpodbijanje očetovstva, skrbništvo.

DEDNO PRAVO

Sestava oporok, pogodb o izročitvi in razdelitvi premoženja, pogodb o dosmrtnem preživljanju, pogodb o preužitku in dednih dogovorov, zakonito in oporočno dedovanje, nujni delež, dedovanje kmetijskih gospodarstev, dednopravno zahtevki po pravnomočnosti sklepa o dedovanju.

DELOVNO PRAVO

Sklepanje, spremembe in prenehanje pogodb o zaposlitvi, suspenz pogodb o zaposlitvi, pravno svetovanje in zastopanje v zvezi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja, disciplinska in odškodninska odgovornost, uveljavljanje in varstvo pravic pred pristojnim sodiščem, pravno svetovanje in zastopanje v inšpekcijskih postopkih, sestava splošnih aktov za delodajalce.

ODŠKODINSKO PRAVO

Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov iz naslova premoženjske in nepremoženjske škode zoper povzročitelje in zavarovalnice.

NEPRAVDNO PRAVO

Postopki v stanovanjskih razmerjih, za ureditev razmerij med solastniki, za delitev stvari in skupnega premoženja, ureditve mej in dovolitve nujne poti, v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, zastopanje po uradni dolžnosti po Zakonu o duševnem zdravju.

IZVRŠILNO PRAVO

Izterjava denarnih in nedenarnih obveznosti, pravno svetovanje in zastopanje upnikov in dolžnikov v izvršilnem postopku, poizvedbe o premoženju dolžnika, začasne in predhodne odredbe.

GOSPODARSKO PRAVO

Pravno svetovanje in zastopanje strank v gospodarskih sporih, sestavljanje gospodarskih pogodb.

INSOLVENČNI POSTOPKI

Pravno svetovanje in zastopanje upnikov v insolvenčnih postopkih pravnih in fizičnih oseb.

LOKACIJA

Odvetniška pisarna se nahaja 2 km izven centra Vrhnike v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na naslovu Sinja Gorica 7, Vrhnika, neposredno ob regionalni cesti Vrhnika-Ljubljana. Vhod v poslovni del stavbe je s sprednje strani stavbe ob regionalni cesti.

Dostop do prostorov odvetniške pisarne je mogoč tudi za invalide z invalidskim vozičkom.

Parkiranje je brezplačno, in sicer na parkirnih mestih na dvorišču poslovno stanovanjske stavbe, označenih s št. 7 in št. 8 ali neposredno ob stavbi pri glavnem vhodu v poslovni del stavbe.

KONTAKT

PETRA VELKAVRH – ODVETNICA

Sinja Gorica 7
1360, Vrhnika